องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 14 คน
เข้าดูทั้งหมด 62372 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองการศึกษานางสาวสุภัทรา อารินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


จ.ส.อ.เจษฎา เอื้อเฟื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวธิดารัตน์ เมืองยอด
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวพัชราภรณ์ แก้วดี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางยุพิน ปัญญาทา
ครู (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )


นางสาวกรรวี แก้วคำมี
ครู


นางกาญจนีย์ วานิชพิพัฒน์
ครู


นางเรืองรอง เฉียบแหลม
ผู้ดูแลเด็ก


นางมรกต รับแรง
ผู้ดูแลเด็ก


นางปริมาภรณ์ ธิป๋า
ผู้ดูแลเด็ก


นางพนาวัลย์ ใจแก้ว
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสุกัญญา มิตรเจริญ
ครู (หน้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นางสาวกัญญาวีร์ มะตะโก
ผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: abtbaanpong@hotmail.com
Copyright © 2016 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft