องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 11 คน
เข้าดูทั้งหมด 511043 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองการศึกษานางสาวสุภัทรา อารินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางกาญจณีย์ วานิชพิพัฒน์
ครู (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง)


นางสุกัญญา มิตรเจริญ
ครู (หน้าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง)


นางสาวกรรวี แก้วคำมี
ครู


นางสาวพิรญาน์ ใจแก้ว
ครู


นางสาวเจนจิรา เกียรติกุลภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเรืองรอง เฉียบแหลม
ผู้ดูแลเด็ก


นางมรกต รับแรง
ผู้ดูแลเด็ก


นางปริมาภรณ์ ธิป๋า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญาวีร์ มะตะโก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธิดารัตน์ เมืองยอด
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางพนาวัลย์ ใจแก้ว
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายประดิษฐ ชินตะวัน
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft