องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 11 คน
เข้าดูทั้งหมด 332774 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองคลังนางประภาพร โกศิลป์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนิภาพร รบไพรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางสาวพนิดา แก้วมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกุณช์ธยาน์ แสงสว่างวิศน์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายกิตติศักดิ์ ชุมภูเครือ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft