องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 การปฏิบัติงาน
 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้
 
 แผนจัดหาพัสดุ
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 สถิติการให้บริการ
 
 การบริหารงานบุคคล
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 4 คน
เข้าดูทั้งหมด 252019 ครั้ง
 
 
 
 
 

กองคลังนายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนิภาพร รบไพรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


นางปิยาพรรณ สว่างแจ้ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวอำไพ นำบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวพนิดา แก้วมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุภากาญจน์ ลือโขง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายกิตติศักดิ์ ชุมภูเครือ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวศุภาภรณ์ กันทาเป็ง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft