องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 การปฏิบัติงาน
 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้
 
 แผนจัดหาพัสดุ
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 สถิติการให้บริการ
 
 การบริหารงานบุคคล
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 6 คน
เข้าดูทั้งหมด 253239 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ

1. อาชีพ

      - อาชีพทำการเกษตร  70.90%

      - อาชีพรับจ้าง  15.57%

      - อาชีพค้าขาย  6.73%

      - อาชีพรับราชการ  2.05%

      - อื่นๆ  0.75%

2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

      - โรงแรม  1  แห่ง

      - ร้านอาหารและบริการ  15  แห่ง

      - ร้านค้า  40  แห่ง

      - ปั้มน้ำมันและก๊าซ   5  แห่ง

      - โรงสีข้าว   4  แห่ง

      - โรงเพาะเห็ด  15  แห่ง

      - โรงงานดองผัก  1  แห่ง

      - โรงน้ำแข็ง  1  แห่ง

      - ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร  4  แห่ง

      - อ่างเก็บน้ำแร่ธรรมชาติ  1  แห่ง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft