องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 13 คน
เข้าดูทั้งหมด 45082 ครั้ง
 
 
 
 
 

สภาพสังคม

สถาบันการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  7  แห่ง

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด  4  แห่ง

- สำนักสงฆ์  3  แห่ง

- โบสถ์  2  แห่ง

หน่วยงานด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  1  แห่ง

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ป้อมยามตำรวจชุมชนตำบลบ้านโป่ง  1  แห่ง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: abtbaanpong@hotmail.com
Copyright © 2016 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft