องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 32 คน
เข้าดูทั้งหมด 62390 ครั้ง
 
 
 
 
 

สำนักปลัดนางอิทธิยา จอมมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิศุการ วงค์ดีธาดา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางสาวอังคณา สุวรรณอุบล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางรุ่งนภา บุญสมยศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสมภพ อ่อนนวล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางสาวอำไพ ทาเมืองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายเรืองศักดิ์ วงค์ทวี
พนักงานดับเพลิง


นายทินกร ทานศิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางกรรณิกา ปัญญางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกันยา เจ็นจัด
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายวรเชษฐ์ วงศ์ดี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายธีรศักดิ์ จอเตะ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายไพรสนธิ์ มะโนวงค์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: abtbaanpong@hotmail.com
Copyright © 2016 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft