องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 การปฏิบัติงาน
 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้
 
 แผนจัดหาพัสดุ
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 สถิติการให้บริการ
 
 การบริหารงานบุคคล
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 4 คน
เข้าดูทั้งหมด 189638 ครั้ง
 
 
 
 
 

สำนักปลัดนางอิทธิยา จอมมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งนภา เมืองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวอังคณา สุวรรณอุบล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายนรินทร์ มารอด
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


พ.อ.อ.พร้อมพงษ์ สุวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวมณธิรา เชียงใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเรืองศักดิ์ วงค์ทวี
พนักงานดับเพลิง


นายสมภพ อ่อนนวล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายทินกร ทานศิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายณัฐพงษ์ ยาสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพัชราภรณ์ สุภาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายขวัญชัย ต๋าคำมา
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางอรชร ยาวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นางรัชดาภรณ์ เฉียบแหลม
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายวรเชษฐ์ วงศ์ดี
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายสมเดช เรรักษ์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายไพรสนธิ์ มะโนวงค์
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายธีรศักดิ์ จอเตะ
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายก้อนแก้ว เชื้อเมืองพาน
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป


นายประดิษฐ ชินตะวัน
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft