องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
Tel.091-8561886
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 10 คน
เข้าดูทั้งหมด 510980 ครั้ง
 
 
 
 
 

นโยบายของผู้บริหาร

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

1.1  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

1.2  สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล เช่น การขยายเขตประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน

1.3  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยเพื่อหรือพัฒนา  แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

1.4 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

1.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะถนน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่งให้ครอบคลุมและทั่วถึง


2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

2.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   แบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

2.4 จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านโป่ง


3. นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลบ้านโป่ง  ที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

3.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

3.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

3.4 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด


4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพเข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านโป่งมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านโป่ง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

4.4 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลบ้านโป่งตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

4.5 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

4.6 ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ

4.7 การพัฒนาจัดสร้างที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล

4.8 รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา   ทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

5.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ

5.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาในหลากหลายและทั่งถึง

5.5 จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่

5.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล

5.7 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ ตำบลบ้านโป่ง เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณี  ลอยกระทง ฯลฯ

5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุขนบธรรมเนียม ประเพณี

5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.10 สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล


6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมกับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลบ้านโป่ง ”

6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตตำบลบ้านโป่ง

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ

6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่   มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

6.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

6.6 เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.7 ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

6.8 ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ

6.9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลบ้านโป่ง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft