องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายประพันธ์ ยาวุฒิ
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 แผน อบต.บ้านโป่ง
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
 การจัดองค์ความรู้ KM
 
 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 
 การปฏิบัติงาน
 
 เอกสารเผยแพร่ความรู้
 
 แผนจัดหาพัสดุ
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 สถิติการให้บริการ
 
 การบริหารงานบุคคล
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 4 คน
เข้าดูทั้งหมด 253223 ครั้ง
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลด
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
ประกาศมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผน การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปัญหาการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปัญหาการทุจริต พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2557ดาวน์โหลด
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft