องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781989
 
นายสราวุธ ชัยนาม
นายกฯ อบต.บ้านโป่ง
081-961-2018
 
นายสาธิต ปัญญารัตน์
ปลัด อบต.บ้านโป่ง
 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำลังออนไลน์ 8 คน
เข้าดูทั้งหมด 822462 ครั้ง
 
 
 
 
 
ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร (คณะผู้บริหาร)
- ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ 08 Q & A

- ถาม-ตอบ

ข้อ 09 Social Networks

- Face book
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำ รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงาน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการติดตามและประเมินผล

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงาน

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือ ประชาชน อบต.บ้านโป่ง

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจขอผู้รับบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 17 E – Service

- การให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำ 2564

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- งบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564
- รายงานงบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1,2,3,4) ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนจัดหาพัสดุ

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานในการด้านการทุจริตคอรัปชั่น
- กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร: 053-781-989 โทรสาร: 053-781-989 E-Mail: banpong57170@gmail.com
Copyright © 2018-2019 www.tambonbanpong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น